Offerte en betalingsvoorwaarde

  • De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht aan de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij zijn zorgverzekeraar en/of deze kosten aan hem worden vergoed. De kosten worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarievenlijst. Wijzigingen van de tarievenlijst worden voorbehouden.
  • Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 24 uur tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Indien een afspraak door de zorgverlener wordt afgezegd of verzet of een afspraak later aanvangt dan het afgesproken tijdstip, geeft dat de patiënt geen recht op een compensatie.
  • U bent zelf verantwoordelijk om op uw afspraak te verschijnen, de herinneringsmail die u ontvangt is een extra service vanuit ons.
  • Een offerte of begroting is een schatting van de te verwachten kosten. Voorafgaand aan iedere behandeling die een bedrag ter grootte van €250,- of meer aan kosten met zich meebrengt, wordt aan de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een begroting verstrekt. De patiënt wordt geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%.
  • Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten.Tandartspraktijk R.A. van Hek draagt haar nota’s over aan een factoringmaatschappij. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties. De patiënt is gehouden rechtstreeks aan de factoringmaatschappij te betalen. De nota’s kunnen ook direct na uw behandeling aan de balie worden voldaan per pin of contante betaling.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. Over alle renten en kosten is BTW verschuldigd door de schuldenaar. Indien kan worden aangetoond dat er hogere kosten zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld informatiekosten, die redelijkerwijs noodzakelijk waren om volledige betaling buiten rechte te verkrijgen, komen ook deze voor rekening van de patiënt.
  • Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen pin of contante betalingen, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
  • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting. Ook vervalt de betalingsverplichting niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.
  • De rechtsverhouding tussen tandartspraktijk R.A. van Hek en de patiënt is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse instantie.