Huisregels

Afspraken:
Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren. Wij raden u sterk af om zonder afspraak langs te komen met de intentie om direct behandeld te worden. Wij zullen u op dat moment niet kunnen behandelen. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt of gewijzigd. De tandarts doet steeds zijn uiterste best om zich te houden aan de planning. Aangezien er zich onvoorziene complicaties kunnen voordoen bij tandheelkundige behandeling, zal dit niet altijd mogelijk zijn, en doen wij een beroep op uw begrip.

Het te laat komen voor een afspraak en het niet nakomen van een afspraak:
Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn, omdat wij speciaal voor u tijd reserveren. Bij het te laat verschijnen op een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden uitgevoerd of zelfs moet worden verzet wegens tijdgebrek. Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit tot uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per mail door te geven. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan kan de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Wij hanteren hiervoor een tarief van €15,- per 15 minuten. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Welke tandarts:
Binnen tandartspraktijk van Hek heeft u een vaste tandarts die u behandelt. Echter, in geval van overmacht neemt een andere tandarts, met uw toestemming, de behandeling of controle over.

Identificatie:
U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben. Dit geldt ook voor uw bewijs van inschrijving bij uw zorgverzekering; de zorgpas. Zorgaanbieders (waaronder uw tandarts) zijn sinds 1 juni 2009 verplicht het BSN te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over patiënten of cliënten. Dit betekent dat uw BSN bekend moet zijn binnen onze praktijk.

Uw gegevens up-to-date:
U bent zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij wijzigingen aan ons worden doorgegeven, zoals bij verhuizing, verandering van zorgverzekeraar, telefoonnummer of emailadres.

Medicijngebruik:
Indien er wijzigingen zijn in uw medicijngebruik of met uw gezondheid dit a.u.b. doorgeven aan de tandarts, balieassistente of stoelassistente. Dit kan invloed hebben op uw behandeling! Het is zeer belangrijk om dit door te geven om complicaties tijdens uw behandeling te voorkomen.

Tandenpoetsen:
Wij werken graag in een schone mond. Graag voorafgaand aan uw afspraak de tanden poetsen; thuis of in onze poetshoek.

Behandelplan, begroting en betaling:
De tandarts stelt in overleg met u een zo optimaal mogelijk behandelplan op. Wij gaan uit van een wederzijdse motivatie om het gebit in optimale conditie te krijgen en te behouden. Indien u afziet van een aanbevolen behandeling, is dit voor uw eigen risico en wordt dit aangegeven in uw patiëntendossier.

Wanneer de kosten van een behandeling naar verwachting boven €250,- bedragen, ontvangt u een begroting met de bijbehorende verrichtingen en geschatte kosten. De begroting is een schatting, geen definitieve nota. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart vermeld. Materiaal- en/of techniekkosten worden 1 op 1 doorberekend. U heeft op aanvraag het recht de inkoopfactuur van de gemaakte kosten in te zien. De tarieven worden elk jaar bekendgemaakt door de NZa en kunt u vinden via de link https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/

Wij werken met verschillende tandtechnische laboratoria. Ook deze prijslijsten kunt u vinden op onze website.

Onze behandelingen worden gedeclareerd via het factoringbedrijf Infomedics. Indien u hier geen toestemming voor geeft dient u de nota direct per pin of contant aan de balie te voldoen.

Indien nodig kunt u voor het treffen van een betalingsregeling contact opnemen met Infomedics via telefoonnummer 088-4446955 of u kunt het zelf regelen via de link https://www.infomedics.nl/betalingsregeling-aanvragen. Bij uitblijven van betaling zijn wij genoodzaakt verdere tandheelkundige behandeling stop te zetten totdat de openstaande nota’s zijn voldaan. Infomedics zal mogelijk incassomaatregelen nemen. Als u woonachtig bent buiten Nederland dient u de nota direct aan de balie te voldoen.

Garantie:
De behandelovereenkomst tandarts-patiënt is een inspanningsovereenkomst, dit houdt in dat er geen garantie kan worden gegeven op behandelingen. Op tandtechnische werkstukken zijn de normale garantiebepalingen van toepassing.

Patiëntendossier en uw privacy:
Verwijzingen, vertrouwelijke correspondentie en/of (röntgen)foto’s worden ter bescherming van uw privacy versleuteld per mail verstuurd via ZorgMail.

Tolk:
Patiënten welke de Nederlandse of Engelse taal niet machtig zijn of zeer slechthorend zijn, wordt verzocht een tolk mee te nemen.

Roken, huisdieren en mobiele telefoons:
Het is niet toegestaan om te roken in de praktijk, ook het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan. Tevens verzoeken wij u om niet te telefoneren in de wachtkamer en behandelkamer.

Uw eigendommen:
Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk van Hek is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Klachten:
We zullen er alles aan doen om u naar tevredenheid te helpen. Mocht u niet tevreden zijn, dan kunt u met de betrokkene(n) een afspraak maken om uw klacht in de praktijk of telefonisch te bespreken. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Het is ons streven om uw klacht samen met u in goede harmonie op te lossen. Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kunt u bij de beroepsvereniging een klacht indienen. De klachtenregeling van onze praktijk is ondergebracht bij het KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde). onderaan onze website staat het kopje klachtenregeling, hier kunt u  meer informatie vinden.

Spoedgevallen:
Indien u onverhoopt te maken mocht krijgen met een spoedgeval, dan kunt u tijdens kantooruren altijd direct de praktijk bellen. Wij zullen proberen u zo spoedig mogelijk te helpen. Als u voor 10:00 belt kunt u meestal dezelfde dag terecht. Het kan zijn dat uw eigen tandarts niet in de gelegenheid is u te helpen, u kunt dan bij een collega in de praktijk terecht. Buiten kantooruren kunt u bij spoedgevallen contact opnemen met Tandartsenpost Eindhoven op nummer 040 3111915.

Tot slot
We zijn erg blij met suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken.